Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens:

Wendy Holvoet, handelend onder de naam Humming Sunrise.

www.hummingsunrise.be

Herpelsstraat 12

8530 Harelbeke

wendy.holvoet@hummingsunrise.be

Ondernemingsnummer:0739.837.509

1. Algemene bepalingen

De website www.hummingsunrise.be biedt de mogelijkheid om producten en diensten uit de webwinkel te kopen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website ("klant"). Het plaatsen van een bestelling via www.hummingsunrise.be houdt in dat de klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en aanvaardt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma's, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten en bevatten belangrijke informatie over de rechten en verplichtingen van de klant.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro. Humming Sunrise valt onder de bijzondere vrijstellingsregeling van kleine ondernemingen en is vrijgesteld van BTW. De prijzen staan steeds vermeld op de website van Humming Sunrise en zijn afhankelijk van het gekozen traject of product.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten of diensten en vervoersonkosten. Eventuele bijkomende extra kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.

3. Aanbod

Hoewel de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat of niet actueel is. Mogelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Humming Sunrise niet. Humming Sunrise is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Humming Sunrise heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

 

Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

 

Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal Humming Sunrise een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

 

 

4. Bestelling en betaling

 

De Klant heeft de keuze tussen betaling via bancontact, PayPal, creditcard of ideal. Humming Sunrise is ten alle tijde gerechtigd een bestelling of betaling te weigeren, wegens onbeschikbaarheid van het product of dienst of een tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of een andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

 

5. Bepalingen van toepassing op fysieke afspraken

 

De Klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Humming Sunrise melden. Indien de Klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mogen wij het gehele honorarium voor de afgesproken les aan de klant aanrekenen. Bij te late verwittiging, is dit 50% van de afgesproken les. Bij het niet opdagen zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. De Klant kan pas een volgende afspraak maken wanneer dit bedrag vereffend is.

Indien de klant meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de les en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Humming Sunrise zelf moet een verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de Klant melden.

6. Overmacht

In geval van overmacht die het nakomen van onze verplichtingen buiten onze wil gedeeltelijk of volledig verhindert, kan Humming Sunrise haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst volledig ontbinden. Onder de noemer overmacht begrijpen we onder meer stakingen, brand, energiestoringen, telecommunicatiestoringen, lockdown of ziekte.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

7. Bepalingen van toepassing op de trajecten

Humming Sunrise biedt verschillende soorten diensten en trajecten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van Humming Sunrise bestaan uit het geven van: Online programma's met online yogalessen, online meditatie oefeningen, online mindset oefeningen, online zelfzorg oefeningen, online yoga groepslessen en fysieke yogalessen in groep.

Bij bepaalde trajecten zal er steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan de Klant en Humming Sunrise kiezen of hij/zij al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. Dit zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden per traject.

Wanneer de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledig som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de klant, zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.

Humming Sunrise voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Humming Sunrise is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. Humming Sunrise heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant is niet verplicht een reden op te geven. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingsmail heeft ontvangen.

Uitzondering: het herroepingsrecht geldt niet voor de online programma's en e-books. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend om het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Humming Sunrise via een ondubbelzinnige verklaring (via wendy.holvoet@hummingsunrise.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing die overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant krijgt dan het volledig bedrag terug, uitgezonderd verzendkosten, mits de Klant het product ongebruikt, in originele staat en in de originele verpakking terugstuurt niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld. De kosten voor retour zijn voor rekening van de klant. 

9. Online programma's

Toegang tot de aangekochte online programma's zijn persoonlijk. Toegang tot de online programma's of de inhoud van de programma's mogen niet gedeeld worden met derden. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online programma met derden, wordt de toegang tot de online programma('s) voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Humming Sunrise enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

Wendy Holvoet heeft de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op het vlak van business dienstverlening. Met de online trainingen wenst Wendy Holvoet haar Klant de nodige tools bij te brengen.

De aangeboden online programma's waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de website of via een online platform. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

Humming Sunrise biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant. De Klant dient zich te onthouden van elke gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Humming Sunrise.

10. Privacy

www.hummingsunrise.be (Humming Sunrise) respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van deze persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet actueel zouden zijn. De Klant kan zich ook kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing door zich te richten tot wendy.holvoet@hummingsunrise.be. Wij behandelen deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Wendy Holvoet, handelend onder de naam Humming Sunrise, gevestigd in de Herpelsstraat 12, 8530 Harelbeke. Voor alle vragen of opmerkingen rond de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant contact opnemen met wendy.holvoet@hummingsunrise.be.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn wachtwoord. Dit wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen. Humming Sunrise heeft ertoe dus geen toegang.

www.hummingsunrise.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de webshop in welke mate bezocht worden.  Indien de Klant vragen heeft over dit gebruik, kan de klant zich richten tot 'Artikel 11 -  Gebruik van Cookies' in de algemene voorwaarden of tot wendy.holvoet@hummingsunrise.com.

11. Gebruik van cookies